vo chto oboydyetsya oborudovaheeye dlya meehee byetohhogo zavoda    

vo chto oboydyetsya oborudovaheeye dlya meehee byetohhogo zavoda